中国蝶类志(下册)

中国蝶类志(下册)

格式:PDF
费用:12 元
加入购物车

介绍

内容简介: 本志收录的品种包括蛱蝶科、珍蝶科、喙蝶科、蚬蝶科、灰蝶科、弄蝶科。

出版时间: 1994年08月

目录

封面
中国蝶类志
第十六章 蛱蝶科 Nymphalidae
-- 蛱蝶科的网丝蛱蝶中华亚种
-- 螯蛱蝶亚科 Charaxinae
---- 螯蛱蝶族 Charaxini
------ 尾蛱蝶属 Polyura
-------- 凤尾蛱蝶
-------- 窄斑凤尾蛱蝶
-------- 黑凤尾蛱蝶
-------- 二尾蛱蝶
-------- 大二尾蛱蝶
-------- 针尾蛱蝶
-------- 忘忧尾蛱蝶
-------- 沾襟尾蛱蝶
------ 螯蛱蝶属 Charaxes
-------- 螯蛱蝶
-------- 亚力螯蛱蝶
-------- 白带螯蛱蝶
-------- 花斑螯蛱蝶(新记录)
---- 璞蛱蝶族 Prothoini
------ 璞蛱蝶属 Prothoe
-------- 璞蛱蝶
-- 釉蛱蝶亚科 Heliconiinae
---- 锯蛱蝶属 Cethosia
------ 红锯蛱蝶
------ 白带锯蛱蝶
-- 闪蛱蝶亚科 Apaturinae
---- 闪蛱蝶属 Apatura
------ 紫闪蛱蝶
------ 柳紫闪蛱蝶
------ 细带闪蛱蝶
------ 曲带闪蛱蝶
---- 迷蛱蝶属 Mimathyma
------ 迷蛱蝶
------ 夜迷蛱蝶
------ 环带迷蛱蝶
------ 白斑迷蛱蝶
---- 铠蛱蝶属 Chitoria
------ 黄带铠蛱蝶
------ 金铠蛱蝶
------ 武铠蛱蝶
------ 粟铠蛱蝶
------ 铂铠蛱蝶
------ 斜带铠蛱蝶
---- 罗蛱蝶属 Rohana
------ 罗蛱蝶
---- 猫蛱蝶属 Timelaea
------ 猫蛱蝶
------ 白裳猫蛱蝶
------ 异型猫蛱蝶
------ 放射纹猫蛱蝶
---- 窗蛱蝶属 Dilipa
------ 明窗蛱蝶
------ 窗蛱蝶
---- 累积蛱蝶属 Lelecella
------ 累积蛱蝶
---- 帅蛱蝶属 Sephisa
------ 帅蛱蝶
------ 黄帅蛱蝶
------ 台湾帅蛱蝶
---- 白蛱蝶属 Helcyra
------ 台湾白蛱蝶
------ 银白蛱蝶
------ 傲白蛱蝶
---- 爻蛱蝶属 Herona
------ 爻蛱蝶
---- 耳蛱蝶属 Eulaceura
------ 耳蛱蝶
---- 芒蛱蝶属 Euripus
------ 芒蛱蝶
---- 脉蛱蝶属 Hestina
------ 黑脉蛱蝶
------ 拟斑脉蛱蝶
------ 讴脉蛱蝶
------ 蒺藜纹脉蛱蝶
---- 紫蛱蝶属 Sasakia
------ 黑紫蛱蝶
------ 大紫蛱蝶
------ 最美紫蛱蝶
-- 秀蛱蝶亚科 Pseudergolinae
---- 秀蛱蝶属 Pseudergolis
------ 秀蛱蝶
---- 饰蛱蝶属 Stibochiona
------ 素饰蛱蝶
---- 电蛱蝶属 Dichorragia
------ 电蛱蝶
-- 豹蛱蝶亚科 Argynninae
---- 文蛱蝶属 Vindula
------ 文蛱蝶
------ 台文蛱蝶
---- 彩蛱蝶属 Vagrans
------ 彩蛱蝶
---- 帖蛱蝶属 Terinos
------ 钩翅帖蛱蝶
---- 襟蛱蝶属 Cupha
------ 黄襟蛱蝶
---- 珐蛱蝶属 Phalanta
------ 珐蛱蝶
---- 辘蛱蝶属 Cirrochroa
------ 幸运辘蛱蝶
---- 豹蛱蝶属 Argynnis
------ 绿豹蛱蝶
---- 斐豹蛱蝶属 Argyreus
------ 斐豹蛱蝶
---- 老豹蛱蝶属 Argyronome
------ 老豹蛱蝶
------ 融斑老豹蛱蝶
------ 红老豹蛱蝶
---- 潘豹蛱蝶属 Pandoriana
------ 潘豹蛱蝶
---- 云豹蛱蝶属 Nephargynnis
------ 云豹蛱蝶
---- 小豹蛱蝶属 Brenthis
------ 欧洲小豹蛱蝶
------ 小豹蛱蝶
------ 伊诺小豹蛱蝶
---- 珀蛱蝶属 Paduca
------ 珀蛱蝶
---- 青豹蛱蝶属 Damora
------ 青豹蛱蝶
---- 银豹蛱蝶属 Childrena
------ 银豹蛱蝶
------ 曲纹银豹蛱蝶
---- 斑豹蛱蝶属 Speyeria
------ 银斑貌蛱蝶
---- 福蛱蝶属 Fabriciana
------ 福蛱蝶
------ 蟾福蛱蝶
------ 灿福蛱蝶
---- 珍蛱蝶属 Clossiana
------ 珍蛱蝶
------ 女神珍蛱蝶
------ 佛珍蛱蝶
------ 西冷珍蛱蝶
------ 通珍蛱蝶
---- 铂蛱蝶属 Proclossiana
------ 铂蛱蝶
---- 宝块蝶属 Boloria
------ 洛神宝蛱蝶
------ 龙女宝蛱蝶
---- 珠蛱蝶属 Issoria
------ 曲斑珠蛱蝶
------ 珠蛱蝶
-- 线蛱蝶亚科 Limenitinae
---- 翠蛱蝶族 Euthaliini
------ 玳蛱蝶属 Tanaecia
-------- 绿裙玳蛱蝶
-------- 褐裙玳蛱蝶
------ 绿蛱蝶属 Dophla
-------- 绿蛱蝶
------ 翠蛱蝶属 Euthalia
-------- 白裙翠蛱蝶
-------- 黄裙翠蛱蝶
-------- 绿裙边翠蛱蝶
-------- 红裙边翠蛱蝶
-------- 红斑翠蛱蝶
-------- 暗斑翠蛱蝶
-------- 鹰翠蛱蝶
-------- 暗翠蛱蝶
-------- 尖翅翠蛱蝶
-------- 黄铜翠蛱蝶
-------- 矛翠蛱蝶
-------- 捻带翠蛱蝶
-------- 散斑翠蛱蝶
-------- 珠翠蛱蝶
-------- V纹翠蛱蝶
-------- 黄带翠蛱蝶
-------- 珀翠蛱蝶
-------- 嘉翠蛱蝶
-------- 珐瑯翠蛱蝶
-------- 孔子翠蛱蝶
-------- 黄翅翠蛱蝶
-------- 渡带翠蛱蝶
-------- 西藏翠蛱蝶
-------- 锯带翠蛱蝶
-------- 台湾翠蛱蝶
-------- 链斑翠蛱蝶
-------- 褐蓓翠蛱蝶
-------- 波纹翠蛱蝶
------ 律块蝶属 Lexias
-------- 蓝豹律蛱蝶
-------- 小豹律蛱蝶
-------- 黑角律蛱蝶
-------- 尖翅律蛱蝶
---- 线蛱蝶族 Limenitini
------ 线蛱蝶属 Limenitis
-------- 红线蛱蝶
-------- 蓝线蛱蝶
-------- 隐线蛱蝶
-------- 巧克力线蛱蝶
-------- 折线蛱蝶
-------- 细线蛱蝶
-------- 横眉线蛱蝶
-------- 重眉线蛱蝶
-------- 扬眉线蛱蝶
-------- 戟眉线蛱蝶
-------- 断眉线蛱蝶
-------- 残锷线蛱蝶
-------- 愁眉线蛱蝶
-------- 异型线蛱蝶
------ 带蛱蝶属 Athyma
-------- 珠履带蛱蝶
-------- 虬眉带蛱蝶
-------- 玄珠带蛱蝶
-------- 新月带蛱蝶
-------- 双色带蛱蝶
-------- 孤斑带蛱蝶
-------- 六点带蛱蝶
-------- 离斑带蛱蝶
-------- 倒钩带蛱蝶
-------- 玉杵带蛱蝶
-------- 幸福带蛱蝶
-------- 畸带蛱蝶
-------- 相思带蛱蝶
------ 缕蛱蝶属 Litinga
-------- 拟缕蛱蝶
-------- 缕蛱蝶
------ 婀蛱蝶属 Abrota
-------- 婀蛱蝶
------ 奥蛱蝶属 Aigzakia
-------- 奥蛱蝶
------ 耙蛱蝶属 Bhagadatta
-------- 耙蛱蝶
------ 穆蛱蝶属 Moduza
-------- 穆蛱蝶
------ 肃蛱蝶属 Sumalia
-------- 肃蛱蝶
------ 葩蛱蝶属 Patsuia
-------- 中化黄葩蛱蝶
------ 俳蛱蝶属 Parosarpa
-------- 丫纹俳蛱蝶
-------- 白斑俳蛱蝶
-------- 彩衣俳蛱蝶
------ 瑟蛱蝶属 Seokia
-------- 锦瑟蛱蝶
------ 姹蛱蝶属 Chalinga
-------- 姹蛱蝶
---- 环蛱蝶族 Neptini
------ 蜡蛱蝶属 Lasippa
-------- 味蜡蛱蝶
-------- 日光蜡蛱蝶
------ 蟠蛱蝶属 Pantoporia
-------- 金蟠蛱蝶
-------- 山蟠蛱蝶
-------- 鹤蟠蛱蝶
-------- 苾蟠蛱蝶
------ 环蛱蝶属 Neptis
-------- 珂环蛱蝶
-------- 仿珂环蛱蝶
-------- 小环蛱蝶
-------- 中环蛱蝶
-------- 耶环蛱蝶
-------- 娜环蛱蝶
-------- 娑环蛱蝶
-------- 周氏环蛱蝶
-------- 回环蛱蝶
-------- 宽环蛱蝶
-------- 白环蛱蝶
-------- 弥环蛱蝶
-------- 瑙环蛱蝶
-------- 断环蛱蝶
-------- 啡环蛱蝶
-------- 司环蛱蝶
-------- 基环蛱蝶
-------- 卡环蛱蝶
-------- 中华卡环蛱蝶
-------- 阿环蛱蝶
-------- 娜巴环蛱蝶
-------- 台湾环蛱蝶
-------- 泰环蛱蝶
-------- 羚环蛱蝶
-------- 林环蛱蝶
-------- 江崎环蛱蝶
-------- 玫环蛱蝶
-------- 桂北环蛱蝶
-------- 矛环蛱蝶
-------- 莲花环蛱蝶
-------- 紫环蛱蝶
-------- 那拉环蛱蝶
-------- 黄重环蛱蝶
-------- 折环蛱蝶
-------- 蛛环蛱蝶
-------- 茂环蛱蝶
-------- 玛环蛱蝶
-------- 黄环蛱蝶
-------- 伊洛环蛱蝶
-------- 提环蛱蝶
-------- 海环蛱蝶
-------- 森环蛱蝶
-------- 云南环蛱蝶
-------- 朝鲜环蛱蝶
-------- 单环蛱蝶
-------- 五段环蛱蝶
-------- 链环蛱蝶
-------- 重环蛱蝶
-------- 德环蛱蝶
------ 菲蛱蝶属 Phaedyma
-------- 蔼菲蛱蝶
-------- 桂菲蛱蝶
-------- 奏菲蛱蝶
------ 伞蛱蝶属 Aldania
-------- 黑条伞蛱蝶
-------- 仿斑伞蛱蝶
---- 丽蛱蝶族 Parthenini
------ 丽蛱蝶属 Parthenos
-------- 丽蛱蝶
-- 苾蛱蝶亚科 Byblinae
---- 波蛱蝶属 Ariadne
------ 波蛱蝶
------ 细纹波蛱蝶
-- 丝蛱蝶亚科 Marpesiinae
---- 丝蛱蝶属 Cyrestis
------ 黑缘丝蛱蝶
------ 八目丝蛱蝶
------ 网丝蛱蝶
------ 雪白丝蛱蝶
---- 坎蛱蝶属 Chersomesia
------ 黄绢坎蛱蝶
-- 蛱蝶亚科 Nymphalinae
---- 斑蛱蝶族 Hypolimni
------ 蠹叶蛱蝶属 Doleschallia
-------- 蠹叶蛱蝶
------ 枯叶蛱蝶属 Kallima
-------- 枯叶蛱蝶
------ 瑶蛱蝶属 Yoma
-------- 瑶蛱蝶
------ 斑蛱蝶属 Hypolimnas
-------- 金斑蛱蝶
-------- 幻紫斑蛱蝶
-------- 畸纹紫斑蛱蝶
---- 蛱蝶族 Nymphalini
------ 麻蛱蝶属 Aglais
-------- 荨麻蛱蝶
------ 红蛱蝶属 Vanessa
-------- 大红蛱蝶
-------- 小红蛱蝶
------ 琉璃蛱蝶属 Kaniska
-------- 琉璃蛱蝶
------ 蛱蝶属 Nymphalis
-------- 黄缘蛱蝶
-------- 朱蛱蝶
-------- 白矩朱蛱蝶
------ 钩蛱蝶属 Polygonia
-------- 白钩蛱蝶
-------- 黄钩蛱蝶
-------- 巨型钩蛱蝶
------ 孔雀蛱蝶属 lnachis
-------- 孔雀蛱蝶
------ 眼蛱蝶属 Junonia
-------- 美眼蛱蝶
-------- 翠蓝眼蛱蝶
-------- 黄裳眼蛱蝶
-------- 蛇眼蛱蝶
-------- 波纹眼蛱蝶
-------- 钩翅眼蛱蝶
------ 盛蛱蝶属 Symbrenthia
-------- 黄豹盛世蛱蝶
-------- 斑豹盛蛱蝶
-------- 花豹盛蛱蝶
-------- 云豹盛蛱蝶
-------- 散纹盛蛱蝶
------ 蜘蛱蝶属 Araschnia
-------- 直纹蜘蛱蝶
-------- 曲纹蜘蛱蝶
-------- 断纹蜘蛱蝶
-------- 布网蜘蛱蝶
-------- 大卫蜘蛱蝶
-------- 张氏蜘蛱蝶
---- 网蛱蝶族 Melitaeini
------ 堇蛱蝶属 Euphydryas
-------- 金堇蛱蝶
-------- 伊堇蛱蝶
-------- 中堇蛱蝶
------ 蜜蛱蝶属 Mellicta
-------- 黄蜜蛱蝶
-------- 网纹蜜蛱蝶
-------- 黑蜜蛱蝶
------ 网蛱蝶属 Melitaea
-------- 狄网蛱蝶
-------- 斑网蛱蝶
-------- 圆翅网蛱蝶
-------- 罗网蛱蝶
-------- 庆网蛱蝶
-------- 颤网蛱蝶
-------- 菌网蛱蝶
-------- 兰网蛱蝶
-------- 黑网蛱蝶
-------- 网蛱蝶
-------- 大网蛱蝶
-- 绢蛱蝶亚科 Calinaginae
---- 绢蛱蝶属 Calinaga
------ 大卫绢蛱蝶
------ 绢蛱蝶
------ 黑绢蛱蝶
第十七章 珍蝶科 Acraeidae
-- 珍蝶科的斑珍蝶
-- 珍蝶属 Acraea
---- 苎麻珍蝶
---- 斑珍蝶
第十八章 喙蝶科 Libytheidae
-- 吡易懂科的朴喙蝶
-- 喙蝶属 Libythea
---- 朴喙蝶
---- 棒纹喙蝶
---- 紫喙蝶
第十九章 蚬蝶科 Riodinidae
-- 蚬蝶科的波蚬蝶
-- 蚬蝶亚科 Nemeobiinae
---- 蚬蝶族 Nemeobiini
------ 小蚬蝶属 Polycaena
-------- 第一小蚬蝶
-------- 喇嘛小蚬蝶
-------- 歧纹小蚬蝶
-------- 红脉小蚬蝶
-------- 露娅小蚬蝶
-------- 密斑小蚬蝶
------ 豹蚬蝶属 Takashia
-------- 豹蚬蝶
---- 褐蚬蝶族 Abisarini
------ 褐蚬蝶属 Abisara
-------- 方裙褐蚬蝶
-------- 黄带褐蚬蝶
-------- 白带褐蚬蝶
-------- 长尾褐蚬蝶
-------- 白点褐蚬蝶
-------- 蛇目褐蚬蝶
-------- 梯翅褐蚬蝶
-------- 曲带褐蚬蝶
------ 暗蚬蝶属 Paralaxita
-------- 暗蚬蝶
------ 白蚬蝶属 Stiboges
-------- 白蚬蝶
---- 波蚬蝶族 Zemerini
------ 波蚬蝶属 Zemeros
-------- 波蚬蝶
------ 尾蚬蝶属 Dodona
-------- 银纹尾蚬蝶
-------- 大斑尾蚬蝶
-------- 秃尾蚬蝶
-------- 红秃尾蚬蝶
-------- 无尾蚬蝶
-------- 斜带缺尾蚬蝶
-------- 黑燕尾蚬蝶
-------- 白燕尾蚬蝶
第二十章 灰蝶科 Lycaenidae
-- 灰蝶科的斜斑彩灰蝶
-- 云灰蝶亚科 Miletinae
---- 云灰蝶族 Miletini
------ 锉灰蝶属 Allotinus
-------- 锉灰蝶
------ 云灰蝶属 Miletus
-------- 布衣支灰蝶
-------- 中华云灰蝶
-------- 羊毛云灰蝶
-------- 凝云灰蝶
-------- 古云灰蝶
---- 蚜灰蝶族 Tarakini
------ 蚜灰蝶属 Taraka
-------- 蚜灰蝶
-- 银灰蝶亚科 Curetinae
---- 银灰蝶属 Curetis
------ 尖翅银灰蝶
------ 圆翅银灰蝶
------ 银灰蝶
------ 褐翅银灰蝶
-- 线灰蝶亚科 Theclinae
---- 线灰蝶族 Theclini
------ 青灰蝶属 Antigius
-------- 青灰蝶
------ 癞灰蝶属 Araragi
-------- 瘌灰蝶
-------- 杉山瘌灰蝶
------ 精灰蝶属 Artopoete
-------- 精灰蝶
------ 翠灰蝶属 Neozephyrus
-------- 台湾翠灰蝶
-------- 闪光翠灰蝶
-------- 海伦娜翠灰蝶
-------- 日本翠灰蝶
------ 金灰蝶属 Chrysozephyrus
-------- 森下金灰蝶
-------- 娆娆金灰蝶
-------- 加布雪金灰蝶
-------- 久松金灰蝶
-------- 西风金灰蝶
-------- 裂斑金灰蝶
-------- 衬白金灰蝶
-------- 铁柟金灰蝶
-------- 锡金金然蝶
-------- 缪斯金灰蝶
-------- 闪光金灰蝶
-------- 周氏金灰蝶
-------- 雷公山金灰蝶
-------- 雷氏金灰蝶
------ 江崎灰蝶属 Esakiozephyrus
-------- 江崎灰蝶
------ 工灰蝶属 Gonerilia
-------- 银线工灰蝶
-------- 天使工灰蝶
------ 珂灰蝶属 Cordelia
-------- 珂灰蝶
-------- (冖必)妮珂灰蝶
------ 朝灰蝶属 Coreana
-------- 朝灰蝶
------ 轭灰蝶属 Euaspa
-------- 紫栀灰蝶
-------- 轭灰蝶
------ 艳灰蝶属 Fauonius
-------- 艳灰蝶
-------- 亲艳灰蝶
------ 珠灰蝶属 Iratsume
-------- 珠灰蝶
------ 黄灰蝶属 Japonica
-------- 黄灰蝶
-------- 栅黄灰蝶
------ 璐灰蝶属 Leucantigius
-------- 璐灰蝶
------ 何华灰蝶属 Howarthia
-------- 苹果何华灰蝶
------ 诗灰蝶属 Shirozua
-------- 诗灰蝶
------ 铁灰蝶属 Teratozephyrus
-------- 黑铁灰蝶
-------- 阿里铁灰蝶
-------- 浙江铁灰蝶
------ 线灰蝶属 Thecla
-------- 线灰蝶
-------- 桦小线灰蝶
------ 赭灰蝶属 Ussuriana
-------- 赭灰蝶
-------- 藏宝赭灰蝶
------ 陕西灰蝶属 Shaanxiana
-------- 陕西灰蝶
------ 冷灰蝶属 Ravenna
-------- 冷灰蝶
------ 虎灰蝶属 Yamamotozephyrus
-------- 虎灰蝶
------ 华灰蝶属 Wagimo
-------- 华灰蝶
------ 丫灰蝶属 Amblopala
-------- 丫灰蝶
---- 娆灰蝶族 Arhopalini
------ 娆灰蝶属 Arhopala
-------- 百娆灰蝶
-------- 日本娆灰蝶
-------- 娥娆灰蝶
-------- 海蓝娆灰蝶
-------- 翠袖娆灰蝶
-------- 齿翅娆灰蝶
-------- 小娆灰蝶
-------- 琼岛娆灰蝶
-------- (女同)伊娆灰蝶
-------- 无尾娆灰蝶
-------- 酒娆灰蝶
-------- 银链娆灰蝶
------ 俳灰蝶属 Panchala
-------- 俳灰蝶
-------- 黑俳灰蝶
------ 花灰蝶属 Flos
-------- 锁铠花灰蝶
-------- 中化花灰蝶
-------- 爱睐花灰蝶
------ 玛灰蝶属 Mahathala
-------- 玛灰蝶
------ 酥灰蝶属 Surendra
-------- 酥灰蝶
---- 昂灰蝶族 Amblypodiini
------ 异灰蝶属 Iraota
-------- 铁木莱异灰蝶
---- 三尾灰蝶族 Catapaecilmini
------ 三尾灰蝶属 Catapaecilma
-------- 三尾灰蝶
---- 鹿灰蝶族 Loxurini
------ 鹿灰蝶属 Loxura
-------- 鹿灰蝶
------ 桠灰蝶属 Yasoda
-------- 雄球桠灰蝶
-------- 三点桠灰蝶
---- 斑灰蝶族 Horagini
------ 斑灰蝶属 Horaga
-------- 斜条斑灰蝶
-------- 白斑灰蝶
-------- 斑灰蝶
---- 三滴灰蝶族 Ticherrini
------ 三滴灰蝶属 Ticherra
-------- 三滴灰蝶
---- 富丽灰蝶族 Apharitini
------ 富丽灰蝶属 Apharitis
-------- 富丽灰蝶
------ 银线灰蝶属 Spindasis
-------- 豆粒银线灰蝶
-------- 银线灰蝶
-------- 黄银线灰蝶
---- 瑶灰蝶族 lolaini
------ 凤灰蝶属 Charana
-------- 凤灰蝶
------ 珀灰蝶属 Pratapa
-------- 珀灰蝶
-------- 小珀灰蝶
------ 双尾灰蝶属 Tajuria
-------- 豹斑双尾灰蝶
-------- 双尾灰蝶
-------- 淡蓝双尾灰蝶
-------- 灿烂双尾灰蝶
-------- 顾氏双尾灰蝶
-------- 白日双尾灰蝶
-------- 天蓝双尾灰蝶
---- 璃灰蝶族 Remelanini
------ 安灰蝶属 Ancema
-------- 安灰蝶
-------- 白衬安灰蝶
------ 莱灰蝶属 Remelana
-------- 莱灰蝶
---- 旖灰蝶族 Hypolycaenini
------ 蒲灰蝶属 Chliaria
-------- 蒲灰蝶
------ 旖灰蝶属 Hypolycaena
-------- 旖灰蝶
------ 珍灰蝶属 Zeltus
-------- 珍灰蝶
---- 玳灰蝶族 Deudorigini
------ 绿灰蝶属 Artipe
-------- 绿灰蝶
------ 玳灰蝶属 Deudorix
-------- 玳灰蝶
-------- 淡黑玳灰蝶
-------- 银下玳灰蝶
-------- 海南玳灰蝶
------ 燕灰蝶属 Rapala
-------- 霓纱燕灰蝶
-------- 高沙子燕灰蝶
-------- 红燕灰蝶
-------- 燕灰蝶
-------- 彩燕灰蝶
-------- 点染燕灰蝶
-------- 蓝燕灰蝶
-------- 闪烁燕灰蝶
-------- 绯烂燕灰蝶
-------- 火花燕灰蝶
------ 生灰蝶属 Sinthusa
-------- 生灰蝶
---- 美灰蝶族 Eumaeini
------ 梳灰蝶属 Ahlbergia
-------- 尼采梳灰蝶
-------- 东北梳灰蝶
-------- 金梳灰蝶
------ 齿轮灰蝶属 Nouosatsuma
-------- 齿轮灰蝶
------ 乌灰蝶属 Fixsenia
-------- 乌灰蝶
-------- 苹果乌灰蝶
------ 洒灰蝶属 Satyrium
-------- 武大洒灰蝶
-------- 幽洒灰蝶
-------- 红斑洒灰蝶
-------- 大洒灰蝶
-------- 岷山洒灰蝶
-------- 孔明洒灰蝶
-------- 拟杏洒灰蝶
-------- 新秀洒灰蝶
-------- 优秀洒灰蝶
-------- 台湾洒灰蝶
-------- 田中洒灰蝶
-------- 刺痣洒灰蝶
-------- 杨氏洒灰蝶
-------- 南风洒灰蝶
-------- 四姑娘洒灰蝶
-------- 久保洒灰蝶
------ 新灰蝶属 Neolycaena
-------- 鼠李新灰蝶
-- 灰蝶亚科 Lycaeninae
---- 罕莱灰蝶属 Helleia
------ 丽罕菜灰蝶
------ 罕菜灰蝶
---- 灰蝶属 Lycaena
------ 红灰蝶
------ 橙灰蝶
------ 昙梦灰蝶
------ 梭尔灰蝶
------ 斑貉灰蝶
------ 尖翅灰蝶
---- 古灰蝶属 Palaeochrysomphanus
------ 古灰蝶
---- 彩灰蝶属 Heliophorus
------ 斜斑彩灰蝶
------ 美男彩灰蝶
------ 浓紫采灰蝶
------ 美丽彩灰蝶
-- 眼灰蝶亚科 Polyommatinae
---- 黑灰蝶族 Niphandini
------ 黑灰蝶属 Niphanda
-------- 黑灰蝶
-------- 小黑灰蝶
---- 眼灰蝶族 Polyommatini
------ 锯灰蝶属 Orthomiella
-------- 锯灰蝶
-------- 中华锯灰蝶
-------- 峦太锯灰蝶
------ 纯灰蝶属 Una
-------- 纯灰蝶
------ 拓灰蝶属 Caleta
-------- 曲纹拓灰蝶
-------- 散纹拓灰蝶
------ 檠灰蝶属 Discolampa
-------- 檠灰蝶
------ 豹灰蝶属 Castalius
-------- 豹灰蝶
------ 细灰蝶属 Leptotes
-------- 细灰蝶
------ 尖角灰蝶属 Anthene
-------- 尖角灰蝶
------ 娜灰蝶属 Nacaduba
-------- 古楼娜灰蝶
-------- 娜灰蝶
------ 波灰蝶属 Prosotas
-------- 娜拉波灰蝶
------ 雅灰蝶属 Jamides
-------- 雅灰蝶
-------- 碧雅灰蝶
-------- 素雅灰蝶
-------- 锡冷雅灰蝶
-------- 净雅灰蝶
------ 咖灰蝶属 Catochrysops
-------- 咖灰蝶
-------- 蓝咖灰蝶
------ 亮灰蝶属 Lampides
-------- 亮灰蝶
------ 吉灰蝶属 Zizeeria
-------- 吉灰蝶
------ 酢浆灰蝶属 Pseudozizeeria
-------- 酢浆灰蝶
------ 毛眼灰蝶属 Zizina
-------- 毛眼灰蝶
------ 长腹灰蝶属 Zizula
-------- 长腹灰蝶
------ 枯灰蝶属 Cupido
-------- 枯灰蝶
------ 蓝灰蝶属 Everes
-------- 蓝灰蝶
-------- 长尾蓝灰蝶
------ 山灰蝶属 Shijimia
-------- 山灰蝶
------ 玄灰蝶属 Tongeia
-------- 点玄灰蝶
-------- 海南玄灰蝶
-------- 玄灰蝶
-------- 竹都玄灰蝶
-------- 波太玄灰蝶
-------- 淡纹玄灰蝶
------ 驳灰蝶属 Bothrinia
-------- 雾驳灰蝶
------ 丸灰蝶属 Pithecops
-------- 黑丸灰蝶
-------- 蓝丸灰蝶
------ 钮灰蝶属 Acytolepis
-------- 钮灰蝶
------ 韫玉灰蝶属 Celatoxia
-------- 韫玉灰蝶
------ 妩灰蝶属 Udara
-------- 白斑妩灰蝶
-------- 珍贵妩灰蝶
------ 琉璃灰蝶属 Celastrina
-------- 琉璃灰蝶
-------- 薰衣琉璃灰蝶
-------- 大紫琉璃灰蝶
-------- 华西琉璃灰蝶
-------- 巨大琉璃灰蝶
------ 美姬灰蝶属 Megisba
-------- 美姬灰蝶
------ 一点灰蝶属 Neopithecops
-------- 一点灰蝶
------ 靛灰蝶属 Caerulea
-------- 靛灰蝶
------ 霾灰蝶属 Maculinea
-------- 霾灰蝶
-------- 大斑霾灰蝶
-------- 胡麻霾灰蝶
------ 白灰蝶属 Phengaris
-------- 白灰蝶
-------- 台湾白灰蝶
------ 珞灰蝶属 Scolitantides
-------- 珞灰蝶
------ 棕灰蝶属 Euchrysops
-------- 棕灰蝶
------ 婀灰蝶属 Albulina
-------- 婀灰蝶
------ 爱灰蝶属 Aricia
-------- 中华爱灰蝶
-------- 白斑爱灰蝶
------ 紫灰蝶属 Chilades
-------- 曲纹紫灰蝶
-------- 紫灰蝶
------ 红珠灰蝶属 Lycaeides
-------- 红珠灰蝶
-------- 青海红珠灰蝶
-------- 茄纹红珠灰蝶
------ 豆灰蝶属 Plebejus
-------- 豆灰蝶
------ 眼灰蝶属 Polyommatus
-------- 多眼灰蝶
-------- 维纳斯眼灰蝶
第二十一章 弄蝶科 Hesperiidae
-- 弄蝶科的绿弄蝶
-- 竖翅弄蝶亚科 Coediadinae
---- 伞弄蝶属 Bibasis
------ 雕形伞弄蝶
------ 钩纹伞弄蝶
------ 绿伞弄蝶
------ 大伞弄蝶
------ 黑斑伞弄蝶
------ 橙翅伞弄蝶
------ 褐伞弄蝶
------ 白伞弄蝶
---- 趾弄蝶属 Hasora
------ 无趾弄蝶
------ 无斑趾弄蝶
------ 双斑趾弄蝶
------ 银针趾弄蝶
------ 纬带趾弄蝶
------ 三斑趾弄蝶
------ 金带趾弄蝶
---- 尖翅弄蝶属 Badamia
------ 尖翅弄蝶
---- 绿弄蝶属 Choaspes
------ 绿弄蝶
------ 半黄绿弄蝶
------ 黄毛绿弄蝶
-- 花弄蝶亚科 Pyrginae
---- 星弄蝶族 Celaenorrhinini
------ 大弄蝶属 Capila
-------- 峨眉大弄蝶
-------- 微点大弄蝶(新种)
-------- 海南大弄蝶
-------- 线纹大弄蝶
-------- 窗斑大弄蝶
-------- 黑裳大弄蝶(新种)
-------- 白粉大弄蝶
------ 带弄蝶属 Lobocla
-------- 黄带弄蝶
-------- 双带弄蝶
-------- 简纹带弄蝶
-------- 曲纹带弄蝶
-------- 束带弄蝶
-------- 嵌带弄蝶
------ 星弄蝶属 Celaenorrhinus
-------- 疏星弄蝶
-------- 斑星弄蝶
-------- 黄射纹星蝶
-------- 同宗星弄蝶
-------- 小星弄蝶
-------- 尖翅小星弄蝶
-------- 台湾星弄蝶
-------- 黄星弄蝶
-------- 周氏星弄蝶(新种)
-------- 星弄蝶
-------- 斜带星弄蝶
---- 珠弄蝶族 Erynnini
------ 珠弄蝶属 Erynnis
-------- 珠弄蝶
-------- 深山珠弄蝶
---- 裙弄蝶族 Tagiadini
------ 白弄蝶属 Abraximorpha
-------- 白弄蝶
-------- 粉白弄蝶(新种)
-------- 黑脉白弄蝶
------ 彩弄蝶属 Caprona
-------- 彩弄蝶
------ 窗弄蝶属 Coladenia
-------- 黄窗弄蝶
-------- 明窗弄蝶
-------- 花窗弄蝶
-------- 幽窗弄蝶
-------- 绵羊窗弄蝶
------ 襟弄蝶属 Pseudocoladenia
-------- 黄襟弄蝶
------ 梳翅弄蝶属 Ctenoptilum
-------- 梳翅弄蝶
------ 黑弄蝶属 Daimio
-------- 黑弄蝶
------ 捷弄蝶属 Gerosis
-------- 中华捷弄蝶
-------- 匪夷捷弄蝶
------ 角翅弄蝶属 Odontoptilum
-------- 角翅弄蝶
------ 刷胫弄蝶属 Sarangesa
-------- 刷胫弄蝶
------ 飒弄蝶属 Satarupa
-------- 飒弄蝶
-------- 密纹飒弄蝶
-------- 台湾飒弄蝶
-------- 蛱型飒弄蝶
------ 瑟弄蝶属 Seseria
-------- 台湾瑟弄蝶
-------- 锦瑟弄蝶
-------- 白腹瑟弄蝶
------ 裙弄蝶属 Tagiades
-------- 白边裙弄蝶
-------- 黑边裙弄蝶
-------- 沾边裙弄蝶
-------- 滚边裙弄蝶
------ 毛脉弄蝶属 Mooreana
-------- 毛脉弄蝶
---- 花弄蝶族 Pyrgini
------ 点弄蝶属 Syrichtus
-------- 星点弄蝶
-------- 宽带白点弄蝶
-------- 稀点弄蝶
------ 花弄蝶属 Pyrgus
-------- 北方花弄蝶
-------- 锦葵花弄蝶
-------- 花弄蝶
------ 饰弄蝶属 Spialia
-------- 黄饰弄蝶
-- 弄蝶亚科 Hesperiinae
---- 红卫弄蝶族 Ancistroidini
------ 袖弄蝶属 Notocrypta
-------- 曲纹袖弄蝶
-------- 宽纹袖弄蝶
-------- 窄纹袖弄蝶
-------- 森下袖弄蝶
------ 钩弄蝶属 Ancistroides
-------- 黑色钩弄蝶
------ 雅弄蝶属 Iambrix
-------- 雅弄蝶
------ 红标弄蝶属 Koruthaialos
-------- 红标弄蝶(新记录)
-------- 新红标弄蝶(新记录)
------ 烟弄蝶属 Psolos
-------- 烟弄蝶(新记录)
------ 姜弄蝶属 Udaspes
-------- 姜弄蝶
-------- 小星姜弄蝶
---- 腌翅弄蝶族 Astictopterini
------ 锷弄蝶属 Aeromachus
-------- 黑锷弄蝶
-------- 标锷弄蝶
-------- 疑锷弄蝶
-------- 河伯锷弄蝶
------ 腌翅弄蝶属 Astictopterus
-------- 腌翅弄蝶
-------- 福建腌翅弄蝶(新种)
------ 窄翅弄蝶属 Apostictopterus
-------- 窄翅弄蝶
------ 酣弄蝶属 Halpe
-------- 双子酣弄蝶
-------- 独子酣弄蝶
------ 讴弄蝶属 Onryza
-------- 讴弄蝶
------ 琵弄蝶属 Pithauria
-------- 琵弄蝶
-------- 黄标琵弄蝶
-------- 槁翅琵弄蝶
------ 陀弄蝶属 Thoressa
-------- 花裙陀弄蝶
-------- 黄条陀弄蝶
-------- 徕陀弄蝶
---- 银弄蝶族 Carterocephalini
------ 银弄蝶属 Carterocephalus
-------- 白斑银弄蝶
-------- 克理银弄蝶
-------- 黄斑银弄蝶
-------- 银弄蝶
-------- 黄翅银弄蝶
---- 链弄蝶族 Heteropterini
------ 链弄蝶属 Heteropterus
-------- 链弄蝶
------ 舟弄蝶属 Barca
-------- 双色舟弄蝶
------ 小弄蝶属 Leptalina
-------- 小弄蝶
---- 吉弄蝶族 Gegenini
------ 刺胫弄蝶属 Baoris
-------- 刺胫弄蝶
-------- 刷翅刺胫弄蝶
------ 籼弄蝶属 Borbo
-------- 灿弄蝶
------ 拟籼弄蝶属 Pseudoborbo
-------- 拟灿弄蝶
------ 珂弄蝶属 Cabots
-------- 无斑珂弄蝶
-------- 放踵珂弄蝶
-------- 方斑珂弄蝶
------ 稻弄蝶属 Parnara
-------- 直纹稻弄蝶
-------- 曲纹稻弄蝶
-------- 幺纹稻弄蝶
------ 谷弄蝶属 Pelopidas
-------- 中华谷弄蝶
-------- 南亚谷弄蝶
-------- 近赭谷弄蝶
-------- 陷纹谷弄蝶
-------- 印度谷弄蝶
-------- 古铜谷弄蝶
-------- 山地谷弄蝶
------ 孔弄蝶属 Polytremis
-------- 黑标孔弄蝶
-------- 透纹孔弄蝶
-------- 盒纹孔弄蝶
-------- 刺纹孔弄蝶
-------- 黄纹孔弄蝶
-------- 融纹孔弄蝶
-------- 台湾孔弄蝶
-------- 黄脉孔弄蝶
-------- 周氏孔弄蝶
---- 弄蝶族 Hesperiini
------ 弄蝶属 Hesperia
-------- 弄蝶
------ 赭弄蝶属 Ochlodes
-------- 小赭弄蝶
-------- 宽边赭弄蝶
-------- 白斑赭弄蝶
-------- 雪山赭弄蝶
-------- 菩提赭弄蝶
-------- 针纹赭弄蝶
-------- 黄赭弄蝶
---- 豹弄蝶族 Thymelicini
------ 豹弄蝶属 Thymelicus
-------- 豹弄蝶
-------- 黑豹弄蝶
---- 旖弄蝶族 Isoteinonini
------ 旖弄蝶属 lsoteinon
-------- 旖弄蝶
------ 蕉弄蝶属 Erionota
-------- 黄斑蕉弄蝶
-------- 白斑蕉弄蝶
------ 椰弄蝶属 Gangara
-------- 椰弄蝶
-------- 尖翅椰弄蝶
------ 玛弄蝶属 Matapa
-------- 玛弄蝶
------ 须弄蝶属 Scobura
-------- 长须弄蝶
-------- 须弄蝶
------ 素弄蝶属 Suastus
-------- 素弄蝶
-------- 小素弄蝶
------ 珞弄蝶属 Lotongus
-------- 珞弄蝶
------ 希弄蝶属 Hyarotis
-------- 希弄蝶
------ 火脉弄蝶属 Pyroneura
-------- 火脉弄蝶
------ 肿脉弄蝶属 Zographetus
-------- 黄裳肿脉弄蝶
-------- 龙宫肿脉弄蝶
-------- 光荣肿脉弄蝶
---- 黄弄蝶族 Taractrocerini
------ 黄室弄蝶属 Potanthus
-------- 尖翅黄室弄蝶
-------- 孔子黄室弄蝶
-------- 曲纹黄室弄蝶
-------- 淡色黄室弄蝶
-------- 直纹黄室弄蝶
-------- 断纹黄室弄蝶
-------- 宽纹黄室弄蝶
-------- 锯纹黄室弄蝶
------ 长标弄蝶属 Telicota
-------- 长标弄蝶
-------- 紫翅长标弄蝶
-------- 黄纹长标弄蝶
-------- 黑脉长标弄蝶
-------- 红翅长标弄蝶
------ 金斑弄蝶属 Cephrenes
-------- 金斑弄蝶
------ 偶侣弄蝶属 Oriens
-------- 双子偶侣弄蝶
-------- 偶侣弄蝶
------ 黄弄蝶属 Taractrocera
-------- 黄弄蝶
---- 黄斑弄蝶族 Ampittiini
------ 黄斑弄蝶属 Ampittia
-------- 黄斑弄蝶
-------- 钩形黄斑弄蝶
-------- 小黄斑弄蝶
窄斑凤尾蝶
中国蝶类志
新种记述
-- Papilionidae 风蝶科
-- Parnassiidae 绢蝶科
-- Pieridae 粉蝶科
-- Danaidae 斑蝶科
-- Amathusiidae 环蝶科
-- Satyridae 眼蝶科
-- Nymphalidae 蛱蝶科
-- Lycaenidae 灰蝶科
-- Hesperiidae 弄蝶科
翠蓝眼蛱蝶
中国蝶类志
中国蝴蝶幼虫寄主名录 参考文献 中国蝴蝶中名索引 中国蝴蝶学名索引 编后记
-- 中国蝴蝶幼虫寄主名录
-- 参考文献
-- 中国蝴蝶中名索引
-- 中国蝴蝶学名索引
-- 编后记
版权页